Οι συσκευές AltaLink® της Xerox έγιναν οι πρώτοι πολυλειτουργικοί εκτυπωτές που πιστοποιούνται από την Εθνική Εταιρεία Διασφάλισης Πληροφοριών των ΗΠΑ (NIAP) σύμφωνα με αυστηρά νέα πρότυπα δοκιμών.

Οι νέοι «Βοηθοί Εργασίας» της Xerox έλαβαν πιστοποίηση NIAP σε σχέση με το τελευταίο προφίλ προστασίας Common Criteria για συσκευές εκτύπωσης. Αυτό το νέο προφίλ προστασίας βασίζεται στις απαιτήσεις ασφάλειας που καθορίζονται από